NGINX: Jak poprawnie obsługiwać nagłówki?

17 Dec 2018

best-practices  headers  http  nginx  security  vulnerabilities 

Share on:

Nagłówki to jedna z najistotniejszych rzeczy podczas komunikacji między klientem a serwerem. NGINX dostarcza kilka sposobów ich obsługi, lecz nieodpowiednie użycie któregoś z nich może spowodować poważne problemy, w tym np. naruszenie zasada bezpieczeństwa!

NGINX pozwala na manipulowanie nagłówkami za pomocą trzech wbudowanych dyrektyw. Pierwsza z nich, proxy_set_header, służy do ustawiania lub usuwania nagłówka żądania (i przekazywania go lub nie do warstwy dalej). Dyrektywa add_header umożliwia dodanie nagłówka do odpowiedzi a dyrektywa proxy_hide_header pozwala ukryć nagłówek odpowiedzi.

Dodatkowo dyrektywa add_header pozwala zdefiniować dowolny nagłówek odpowiedzi (głównie do celów informacyjnych/debugowania) oraz wartość, która ma być zawarta we wszystkich kodach odpowiedzi, takich jak:

Przykład ustawienia nagłówka:

add_header header value;

Jeżeli chodzi o kody odpowiedzi 4xx, to dyrektywa ta nie dodaje do nich nagłówków, chyba że ustawimy wartość always na jej końcu (zawsze też można wykorzystać moduł headers-more-nginx-module, który znosi to ograniczenie).

Pamiętajmy, że dyrektywa add_header działa w zakresach if, location, server i http. Dyrektywy proxy_*_ działają w zakresie location, server i http. Dyrektywy te są dziedziczone z poprzedniego poziomu tylko wtedy, gdy na bieżącym poziomie nie zdefiniowano dyrektyw nagłówka add_header lub proxy_*_. Jeśli używasz ich w wielu kontekstach, używane są tylko najniższe wystąpienia, co oznacza, że nie są one dziedziczone z kontekstów znajdujących się wyżej. Takie zachowanie jest opisane w dokumentacji w następujący sposób:

There could be several add_header directives. These directives are inherited from the previous level if and only if there are no add_header directives defined on the current level.

Jeśli więc określisz je w kontekście serwera i lokalizacji (nawet jeśli ukryjesz inny nagłówek, ustawiając tą ​​samą dyrektywę i wartość), użyty zostanie tylko jeden z nich w bloku lokalizacji. Aby zapobiec tej sytuacji, powinieneś zdefiniować wspólny fragment konfiguracji i dołączyć go tylko w miejscu, w którym chcesz obsłużyć odpowiednie nagłówki. To najbardziej przewidywalne rozwiązanie.

Istnieje jeszcze inne świetne wyjaśnienie tego problemu:

Therefore, let’s say you have an http block and have specified the add_header directive within that block. Then, within the http block you have 2 server blocks - one for HTTP and one for HTTPs. [...] Let’s say we don’t include an add_header directive within the HTTP server block, however we do include an additional add_header within the HTTPs server block. In this scenario, the add_header directive defined in the http block will only be inherited by the HTTP server block as it does not have any add_header directive defined on the current level. On the other hand, the HTTPS server block will not inherit the add_header directive defined in the http block.

NGINX daje także możliwość manipulowania nagłówkami żądań i odpowiedzi za pomocą zewnętrznego modułu jakim jest headers-more-nginx-module:

Poniżej przedstawione zostały moduły i dyrektywy odpowiedzialne za manipulowanie nagłówkami żądań i odpowiedzi HTTP:

Zgodnie z tym co napisałem wcześniej, jeżeli zdefiniujesz obsługę danego nagłówka za pomocą dyrektyw add_header lub proxy_*_header, np. w kontekście server, wszystkie pozostałe nagłówki zdefiniowane w kontekście http nie będą już dziedziczone. Oznacza to, że musisz je ponownie zdefiniować w kontekście serwera wirtualnego (lub zignorować je, jeśli nie są dla ciebie ważne).

Moim zdaniem również ciekawym rozwiązaniem problemu jest użycie zewnętrznego pliku z globalnymi nagłówkami i dodanie go do kontekstu http (jednak wtedy niepotrzebnie powielasz reguły). Następnie powinieneś również skonfigurować inny zewnętrzny plik z konfiguracją specyficzną dla serwera/domeny (ale zawsze z globalnymi nagłówkami! Musisz powtórzyć go w najniższych kontekstach) i dodać go do kontekstu serwera/lokalizacji. Jest to jednak nieco bardziej skomplikowane i w żaden sposób nie gwarantuje spójności.

Istnieją także dodatkowe rozwiązania, takie jak użycie headers-more-nginx-module (który jak już napisałem, znosi wiele ograniczeń) do zdefiniowania określonych nagłówków w blokach server lub location. Co najważniejsze, nie wpływa on na powyższe dyrektywy.

Poniżej znajdują się przykłady konfiguracji:

http {

 # W kontekście http ustawiamy:
 #  - 'FooX barX' (add_header)
 #  - 'Host $host' (proxy_set_header)
 #  - 'X-Real-IP $remote_addr' (proxy_set_header)
 #  - 'X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for' (proxy_set_header)
 #  - 'X-Powered-By' (proxy_hide_header)

 proxy_set_header Host $host;
 proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
 proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 proxy_hide_header X-Powered-By;

 add_header FooX barX;

 ...

 server {

  server_name example.com;

  # W kontekście server ustawiamy:
  #  - 'FooY barY' (add_header)
  #  - 'Host $host' (proxy_set_header)
  #  - 'X-Real-IP $remote_addr' (proxy_set_header)
  #  - 'X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for' (proxy_set_header)
  #  - 'X-Powered-By' (proxy_hide_header)
  # Tym samym nie ustawiamy:
  #  - 'FooX barX' (add_header)

  add_header FooY barY;

  ...

  location / {

   # W kontekście location ustawiamy:
   #  - 'Foo bar' (add_header)
   #  - 'Host $host' (proxy_set_header)
   #  - 'X-Real-IP $remote_addr' (proxy_set_header)
   #  - 'X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for' (proxy_set_header)
   #  - 'X-Powered-By' (proxy_hide_header)
   #  - headers from ngx_headers_global.conf
   # Tym samym nie ustawiamy:
   #  - 'FooX barX' (add_header)
   #  - 'FooY barY' (add_header)

   include /etc/nginx/ngx_headers_global.conf;
   add_header Foo bar;

   ...

  }

  location /api {

   # W kontekście location ustawiamy:
   #  - 'FooY barY' (add_header)
   #  - 'Host $host' (proxy_set_header)
   #  - 'X-Real-IP $remote_addr' (proxy_set_header)
   #  - 'X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for' (proxy_set_header)
   #  - 'X-Powered-By' (proxy_hide_header)
   # Tym samym nie ustawiamy:
   #  - 'FooX barX' (add_header)

   ...

  }

 }

 server {

  server_name a.example.com;

  # W kontekście server ustawiamy:
  #  - 'FooY barY' (add_header)
  #  - 'Host $host' (proxy_set_header)
  #  - 'X-Real-IP $remote_addr' (proxy_set_header)
  #  - 'X-Powered-By' (proxy_hide_header)
   # Tym samym nie ustawiamy:
  #  - 'FooX barX' (add_header)
  #  - 'X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for' (proxy_set_header)

  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_hide_header X-Powered-By;

  add_header FooY barY;

  ...

  location / {

   # W kontekście location ustawiamy:
   #  - 'FooY barY' (add_header)
   #  - 'X-Powered-By' (proxy_hide_header)
   #  - 'Accept-Encoding ""' (proxy_set_header)
   # Tym samym nie ustawiamy:
   #  - 'FooX barX' (add_header)
   #  - 'Host $host' (proxy_set_header)
   #  - 'X-Real-IP $remote_addr' (proxy_set_header)
   #  - 'X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for' (proxy_set_header)

   proxy_set_header Accept-Encoding "";

   ...

  }

 }

}
# Poniższe dyrektywy przechowujemy w zewnętrznym pliku, np. proxy_headers.conf:
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_hide_header X-Powered-By;

http {

 server {

  server_name example.com;

  ...

  location / {

   include /etc/nginx/proxy_headers.conf;
   include /etc/nginx/ngx_headers_global.conf;
   add_header Foo bar;

   ...

  }

  location /api {

   include /etc/nginx/proxy_headers.conf;
   include /etc/nginx/ngx_headers_global.conf;
   add_header Foo bar;

   more_set_headers 'FooY: barY';

   ...

  }

 }

 server {

  server_name a.example.com;

  ...

  location / {

   include /etc/nginx/proxy_headers.conf;
   include /etc/nginx/ngx_headers_global.conf;
   add_header Foo bar;
   add_header FooX barX;

   ...

  }

 }

 server {

  server_name b.example.com;

  ...

  location / {

   include /etc/nginx/proxy_headers.conf;
   include /etc/nginx/ngx_headers_global.conf;
   add_header Foo bar;

   ...

  }

 }

}