NGINX: Blokowanie niebezpiecznych metod

19 Nov 2018

best-practices  get  head  http  methods  nginx  options  post  security  trace 

Share on:

Zwykły serwer HTTP obsługuje metody GET i HEAD, za pomocą których klient pobiera zawartość statyczną i dynamiczną, a także metodę POST, która służy do wysyłania danych do aplikacji. Inne metody (np. OPTIONS, TRACE) nie powinny być obsługiwane na publicznych serwerach HTTP, ponieważ zwiększają powierzchnię ewentualnego ataku.

Niektóre z tych metod są zazwyczaj niebezpieczne, a inne są po prostu niepotrzebne zwłaszcza w środowisku produkcyjnym. Według mnie warto je wyłączyć, ponieważ prawdopodobnie nie będziesz ich potrzebować. Listę wszystkich dostępnych metod znajdziesz w dokumencie Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Method Registry [IANA].

Niepoprawna walidacja metod pozwala na ominięcie mechanizmów filtrujących aplikacji lub serwera HTTP. Nie trzeba nawet stosować metod wysokiego ryzyka — testowanie powinno obejmować także dowolne ciągi znaków, takie jak gEt lub FooBar, jako metody HTTP przekazane w żądaniu.

Dodatkowo polecam zaznajomić się z poniższymi zasobami:

Obsługa metody TRACE może umożliwić atak typu Cross-Site Tracing, który pozwala przechwycić identyfikator sesji innego użytkownika aplikacji. Ponadto, tej metody można użyć do próby zidentyfikowania dodatkowych informacji o środowisku, w którym działa aplikacja (np. istnienie serwerów cache’ujących na ścieżce do aplikacji).

Metoda OPTIONS nie jest bezpośrednim zagrożeniem, ale może być źródłem dodatkowych informacji dla atakującego, które mogą ułatwić przeprowadzenie skutecznego ataku.

Niektóre interfejsy API (np. RESTful API) korzystają również z innych metod. Oprócz ochrony po stronie serwera architekci aplikacji powinni również weryfikować przychodzące żądania.

Co ciekawe, obsługa metody HEAD jest również ryzykowna (naprawdę!), ponieważ może przyspieszyć proces ataku, ograniczając ilość danych wysyłanych z serwera. Co więcej, może być wykorzystana do zaatakowania aplikacji poprzez tzw. Mimicking Attack [PDF], polegający na naśladowaniu zachowania metody GET, dzięki czemu można np. ominąć mechanizmy uwierzytelniania. Wiele artykułów uznaje metodę HEAD za w pełni bezpieczną, jednak należy mieć świadomość ewentualnych zagrożeń.

Jeśli mechanizmy autoryzacji są oparte na GET i POST, metoda HEAD może także pozwolić na ominięcie tych zabezpieczeń.

Użycie metody HEAD jest jednak bardzo przydatne do wyszukiwania meta informacji zapisanych w nagłówkach odpowiedzi, bez konieczności przenoszenia jej całej zawartości. Na przykład pozwala na skuteczne określenie, czy dany zasób uległ zmianie bez zwiększania kosztu (ruchu w sieci), jaki wykonany by został przy pomocy metody GET (z drugiej strony atakujący mogą uzyskać te same informacje także za pomocą właśnie metody GET).

Bardzo prawdopodobne jest, że przeglądarki lub wyszukiwarki używają żądań HEAD, aby sprawdzić, czy ich wersje stron w pamięci podręcznej są nadal aktualne. Jeśli nie, to logicznym byłoby takie wykorzystanie tej metody.

Zanim zaczniesz blokować potencjalnie niebezpieczne metody, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną często pomijaną rzecz. Otóż jaki kod błędu powinien zostać zwrócony w przypadku żądania z wykorzystaniem jednej z niedozwolonych przez twój serwer metod?

Odpowiedź nie jest wcale taka oczywista (z jednej strony, ponieważ mam nadzieję, że każdy pomyślał o kodzie 405) i jest związana z kolejnością kodów odpowiedzi, które powinny zostać zwrócone przez poprawnie napisany i skonfigurowany serwer HTTP — czyli w pełni zgodny z RFC7230, RFC7231, RFC7232, RFC7233, RFC7234 a także RFC7235.

Spójrz na poniższe wyjaśnienie opisujące różnice oraz pierwszeństwo w typowej implementacji:

Zgodnie z tym, odpowiednim kodem odpowiedzi jest 405 Method Not Allowed. Moim zdaniem, jeśli zasób HTTP nie jest w stanie obsłużyć żądania przy użyciu danej metody HTTP, serwer powinien wysłać nagłówek Allow zwracając kod 405, aby przekazać klientowi listę dozwolonych metod. W tym celu możesz użyć dyrektywy add_header, ale pamiętaj o potencjalnych problemach z nią związanych.

W celu dopasowania określonych URI i metod żądań można zastosować inne podejście z wykorzystaniem modułu map, dzięki czemu pominiemy bloki lokalizacji oraz dyrektywy if (których nie można zagnieżdżać).

Na koniec przykłady konfiguracji. Pierwsza rekomendowana (mimo wykorzystania if) zwraca kod 405:

# If we are in server context, it’s good to use construction like this:
add_header Allow "GET, HEAD, POST" always;

if ($request_method !~ ^(GET|HEAD|POST)$) {

 # You can also use 'add_header' inside 'if' context:
 # add_header Allow "GET, HEAD, POST" always;
 return 405;

}

Druga pomijająca wykorzystanie konstrukcji z if:

error_page 405 @error405;

location @error405 {

 add_header Allow "GET, POST, HEAD" always;

}

Oraz trzecia, będąca alternatywą, zwraca kod 403:

# Note: allowing the GET method makes the HEAD method also allowed.
location /api {

 limit_except GET POST {

  allow 192.168.1.0/24;
  deny all; # always return 403 error code

  # or:
  # auth_basic "Restricted access";
  # auth_basic_user_file /etc/nginx/htpasswd;

  ...

 }

}