NGINX: Ukryte pliki i katalogi

17 Aug 2018

best-practices  deny  hidden-files  http  nginx  return  security 

Share on:

Ukryte pliki i katalogi nigdy nie powinny być publicznie dostępne — czasami krytyczne dane są publikowane podczas wdrażania aplikacji. Jeśli używasz systemu kontroli wersji, zdecydowanie powinieneś zabronić dostępu (dając mniej informacji atakującym) do krytycznych ukrytych plików/katalogów, takich jak .git lub .svn, aby zapobiec np. ujawnieniu kodu źródłowego twojej aplikacji.

Wrażliwe zasoby zawierają elementy, z których atakujący mogą skorzystać w celu częściowego lub – co gorsza – pełnego odtworzenia kodu źródłowego, znalezienia błędów w aplikacji, luk w zabezpieczeniach czy zapisanych haseł (tak, to też się niestety zdarza…).

Jeśli chodzi o metodę odmowy to moim zdaniem kod 403, jak sugeruje RFC 2616 - 403 Forbidden [IETF] (lub nawet 404 dla celów nieujawniania informacji), jest mniej podatny na błędy, jeśli wiesz, że zasób nie powinien być w żadnym wypadku dostępny za pośrednictwem HTTP.

Dodatkowa uwaga: jeśli w danej lokalizacji używasz wyrażeń regularnych, NGINX stosuje je w kolejności ich pojawienia się w pliku konfiguracyjnym. Możesz także użyć modyfikatora ^~, który powoduje, że blok lokalizacji prefiksu ma pierwszeństwo przed dowolnym blokiem lokalizacji wyrażeń regularnych na tym samym poziomie.

NGINX przetwarza każdy request etapami (w tak zwanych fazach). Dyrektywa return pochodzi z modułu przepisywania, a dyrektywa deny pochodzi z modułu dostępu. Moduł przepisywania jest przetwarzany w fazie NGX_HTTP_REWRITE_PHASE (dla return w kontekście lokalizacji) a moduł dostępu jest przetwarzany w fazie NGX_HTTP_ACCESS_PHASE. Faza przepisywania (gdzie rezyduje return) następuje przed fazą dostępu (gdzie działa dyrektywa deny), w ten sposób powrót zatrzymuje przetwarzanie żądania i zwraca 301 w fazie przepisywania.

deny all ma takie same konsekwencje, ale pozostawia możliwości wpadek. Problem został zilustrowany w tej odpowiedzi, sugerując, że nie należy używać satisfy + allow + deny na poziomie kontekstu server {...} z powodu dziedziczenia.

Z drugiej strony, zgodnie z dokumentacją NGINX: moduł ngx_http_access_module umożliwia ograniczenie dostępu do niektórych adresów klientów. Mówiąc dokładniej, nie można ograniczyć dostępu do innego modułu (return jest częściej używany, gdy chcesz zwrócić inne kody, a nie blokować dostęp np. do danego zasobu).

Przykład:

if ($request_uri ~ "/\.git") {

 return 403;

}
# 1) Przechwytuj tylko ukryte pliki (bez rozszerzeń):
# Przykład: /foo/bar/.git ale nie /foo/bar/file.git
location ~ /\.git {

 return 403;

}

# 2) Przechwytuj wszystkie ukryte pliki/katalogi oraz rozszerzenia:
# Przykład: /foo/bar/.git i /foo/bar/file.git
location ~* ^.*(\.(?:git|svn|htaccess))$ {

 deny all;

}
# Przechwytuj wszystkie ukryte pliki/katalogi z wyjątkiem .well-known:
# Przykład: /foo/bar/.git ale nie /foo/bar/file.git
location ~ /\.(?!well-known\/) {

 deny all;
 access_log /var/log/nginx/hidden-files-access.log main;
 error_log /var/log/nginx/hidden-files-error.log warn;

}
# Przechwytuj wszystkie ukryte pliki/katalogi oraz rozszerzenia:
# Przykład: /foo/bar/.git i /foo/bar/file.git
location ~* ^.*(\.(?:git|svn|hg|bak|bckp|save|old|orig|original|test|conf|cfg|dist|in[ci]|log|sql|mdb|sw[op]|htaccess|php#|php~|php_bak|aspx?|tpl|sh|bash|bin|exe|dll|jsp|out|cache|))$ {

 # Warto użyć także reguł rate-limitujących:
 # w kontekście server: limit_req_zone $binary_remote_addr zone=per_ip_5r_s:5m rate=5r/s;
 limit_req zone=per_ip_5r_s;

 deny all;
 access_log /var/log/nginx/restricted-files-access.log main;
 access_log /var/log/nginx/restricted-files-error.log main;

}