NGINX: Dyrektywa try_files

20 Jan 2018

best-practices  files  http  nginx  redirects  try-files 

Share on:

Dyrektywa try_files jest bardzo interesującą dyrektywą. Pochodzi ona z modułu ngx_http_core_module i sprawdza istnienie nazwanego zestawu plików lub katalogów (sprawdza pliki warunkowo pasujące do wyrażenia po spełnieniu warunku/warunków). Użycie tej dyrektywy pozwala, w pewnym stopniu, pominąć wykorzystanie niezalecanej konstrukcji z if. Serwer sprawdzi najpierw, czy istnieje plik o danym URI, następnie poszuka katalogu, a na końcu wykona pewną akcję, np. skieruje żądanie do nazwanej lokalizacji (lub zrobi cokolwiek innego).

Myślę, że najlepsze wytłumaczenie pochodzi z oficjalnej dokumentacji:

try_files checks the existence of files in the specified order and uses the first found file for request processing; the processing is performed in the current context. The path to a file is constructed from the file parameter according to the root and alias directives. It is possible to check directory’s existence by specifying a slash at the end of a name, e.g. $uri/. If none of the files were found, an internal redirect to the uri specified in the last parameter is made.

Zasadniczo, za pomocą tej dyrektywy możemy sprawdzać (po kolei) pliki na dysku, przekierowywać ruch do serwerów proxy lub wewnętrznych lokalizacji i zwracać kody błędów — wszystko w jednej dyrektywie.

Z drugiej strony try_files jest stosunkowo prymitywny. Po napotkaniu NGINX szuka fizycznie dowolnego z określonych plików w katalogu dopasowanym do bloku lokalizacji. Jeśli go nie znajdzie, dokonuje wewnętrznego przekierowania do ostatniego wpisu w dyrektywie.

Spójrz na następujący przykład:

server {

 ...

 root /var/www/example.com;

 location / {

  try_files $uri $uri/ /frontend/index.html;

 }

 location ^~ /images {

  root /var/www/static;
  try_files $uri $uri/ =404;

 }

 ...

Ponadto zastanów się, czy zawsze jest sens sprawdzania zawartości katalogów:

# Use this to take out an extra filesystem stat():
try_files $uri @index;

# Instead of this:
try_files $uri $uri/ @index;

Dodatkowy przykład. try_files testuje dosłowną ścieżkę określoną w odniesieniu do zdefiniowanej dyrektywy root i ustawia wewnętrzny wskaźnik pliku. Jeśli użyjemy na przykład try_files /app/cache/ $uri @fallback z indeksem index.php index.html, NGINX przetestuje ścieżki w następującej kolejności:

Przed ostatecznym wewnętrznym przekierowaniem do nazwanej lokalizacji @fallback (to zostanie wykonane na samym końcu, jeśli żadna z wcześniejszych reguł nie zostanie spełniona). Można również użyć pliku lub kodu stanu (= 404) jako ostatniego parametru. Jednak jeśli wskażemy jako ostatni parametr plik, musi on istnieć.

Należy zauważyć, że same try_files nie spowoduje wewnętrznego przekierowania dla niczego poza ostatnim parametrem. Oznacza to, że konstrukcja try_files $uri /cache.php @fallback jest niedozwolona, ponieważ spowoduje ona, że NGINX ustawi wewnętrzny wskaźnik pliku na $document_root/cache.php i będzie chciał go zaserwować. Z racji tego, że nie ma wewnętrznego przekierowania, lokalizacje nie są ponownie oceniane i jako takie będą podawane jako zwykły tekst (ang. plain text).

Jeżeli chodzi o nazwaną lokalizację (tj. w powyższym przykładzie @index) to jest ona funkcjonalnie identyczna jak normalna lokalizacja, z tą różnicą, że można do niej uzyskać dostęp tylko za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów, takich jak error_page oraz try_files. Jednak druga z nich jest używana tylko wtedy, gdy żadna z podanych ścieżek nie powoduje uzyskania dostępu do poprawnego pliku. Nadal wymagana jest lokalizacja, która obsłuży (przechwyci) \.php$ URI, ponieważ w przeciwnym razie try_files uruchomi się dla $uri, jeśli plik istnieje i będzie służył jako zwykły tekst.

Ostatni przykład:

Dyrektywa try_files dobrze spisuje się w przypadku serwowania plików statycznych. Przyjmijmy, że w katalogu /var/www/static mamy następujące pliki:

img_01.png img_02.png img_03.png img_04.png

Jeżeli klient wykona żądanie, np. sięgając po zasób /img_04.png, w pierwszej kolejności zostanie wykonane przeszukiwanie katalogu /var/www/static (z powodu pierwszego argumentu $uri). NGINX znajdzie plik w tej ścieżce i zwróci go do klienta. Gdyby klient wykonał żądanie w celu pobrania /img_00.png, w pierwszej kolejności (ponownie) przeszukana zostałaby zawartość katalogu /var/www/static, jednak tym razem NGINX nie znalazłby żądanego pliku, co w konsekwencji doprowadziłoby do wewnętrznego przekierowania do @django w celu przekazania żądania do aplikacji.