NGINX: root vs alias

21 Dec 2017

best-practices  http  nginx 

Share on:

Za pomocą dyrektywy alias możesz mapować nazwę na inną nazwę pliku, natomiast dyrektywa root określa jasno wskazany plik w danym katalogu. W pierwszym przypadku NGINX zastępuje przedrostek ciągu np. /robots.txt w ścieżce adresu URL na /var/www/static/robots.01.txt, a następnie wykorzystuje wynik jako ścieżkę do systemu plików. W drugim NGINX wstawia ciąg np. /var/www/static/ na początku ścieżki adresu URL, a następnie wykorzystuje wynik jako ścieżkę do systemu plików.

Poniżej znajduje się różnica w działaniu obu mechanizmów. W pierwszym przykładzie dyrektywa alias zadziała prawidłowo:

location ^~ /wordpress/ { alias /var/www/wordpress/; }

Ale już poniższy kod nie zadziała:

location ^~ /wordpress/ { root /var/www/wordpress/; }

Powinien on wyglądać tak:

location ^~ /wordpress/ { root /var/www/; }

Dyrektywa root jest zwykle umieszczana w blokach serwera i lokalizacji. Umieszczenie tej dyrektywy w bloku serwera powoduje, że jest ona dostępna dla wszystkich bloków lokalizacji w tym samym bloku serwera (co jest oczywiste ze względu na dziedziczenie). Co więcej, mówi ona, aby NGINX pobierał adres URL żądania i dołączał go do określonego katalogu. Na przykład z następującym blokiem konfiguracji:

server {

 server_name example.com;
 listen 10.250.250.10:80;

 index index.html;
 root /var/www/example.com;

 location / {

  try_files $uri $uri/ =404;

 }

 location ^~ /images {

  root /var/www/static;
  try_files $uri $uri/ =404;

 }

}

NGINX zmapuje złożone żądanie na:

Podobnie jeśli chcesz przekazywać wszystkie żądania, które zaczynają się od /static a dane znajdują się w /var/www/static, powinieneś ustawić:

location last_path {

 root first_path;

 ...

}

Dokumentacja NGINX na temat dyrektywy alias sugeruje, że lepiej jest używać root nad aliasem, gdy lokalizacja odpowiada ostatniej części wartości dyrektywy. Pamiętajmy, że aliasy można umieścić tylko w bloku lokalizacji. Poniżej przedstawiono zestaw konfiguracji ilustrujących zastosowanie tej dyrektywy:

server {

 server_name example.com;
 listen 10.250.250.10:80;

 index index.html;
 root /var/www/example.com;

 location / {

  try_files $uri $uri/ =404;

 }

 location ^~ /images {

  alias /var/www/static;
  try_files $uri $uri/ =404;

 }

}

Dzięki czemu NGINX zmapuje złożone żądanie na:

Kiedy lokalizacja jest zgodna z ostatnią częścią wartości dyrektywy, lepiej jest użyć dyrektywy głównej (wydaje się, że jest to dowolny wybór stylu, ponieważ autorzy w ogóle nie uzasadniają tej konstrukcji).

Spójrz na ten przykład z oficjalnej dokumentacji:

location /images/ {

 alias /data/w3/images/;

}

# Lepsze rozwiązanie:
location /images/ {

 root /data/w3;

}