NGINX: Omówienie składni plików konfiguracyjnych

29 Jun 2017

best-practices  config  http  nginx  syntax 

Share on:

NGINX używa mikro języka programowania w swoich plikach konfiguracyjnych, który ma prostą i bardzo przejrzystą strukturę. Na projekt tego języka duży wpływ miał Perl i Bourne Shell. Składnia konfiguracji, formatowanie i definicje są zgodne z tak zwaną konwencją w stylu C.

Komentarze #

Pliki konfiguracyjne nie obsługują bloków komentarzy, akceptują tylko # na początku wiersza będącego komentarzem.

# alternative: X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto "https";

Koniec linii #

Linie zawierające dyrektywy muszą kończyć się średnikiem (;), w przeciwnym razie NGINX nie załaduje konfiguracji i zwróci błąd.

Ciągi znaków i cudzysłowy #

Ciągi znaków można wprowadzać bez cudzysłowów, chyba że zawierają one spacje, średniki lub nawiasy klamrowe, wówczas należy je ująć za pomocą ukośników odwrotnych, tj. \ lub w pojedyncze/podwójne cudzysłowy.

Znaki cudzysłowu są wymagane dla wartości zawierających spacje i/lub niektóre inne znaki specjalne, w przeciwnym razie NGINX ich nie rozpozna. Możesz cytować niektóre znaki specjalne, takie jak "" lub ";" w ciągach znaków (znaki, które mogłyby uczynić znaczenie wyrażenia niejednoznacznym). Tak więc następujące instrukcje są takie same:

# 1)
add_header My-Header "nginx web server;";

# 2)
add_header My-Header nginx\ web\ server\;;

Jeśli chodzi o zmienne w ciągach cytowanych, to są interpretowane normalnie, chyba że $ jest poprzedzone znakiem ucieczki. Natomiast w przypadku ciągów i znaków cudzysłowu pojawia się kwestia ich dzielenia, jeśli są bardzo długie:

ssl_ciphers "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256";

Wszelkie zapisy podobne do powyższego mogą być strasznie męczące, czego idealnym przykładem są właśnie zapisy szyfrów w konfiguracji SSL/TLS. Czy da się rozwiązać ten problem przez podzielenie takiej konstrukcji? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. NGINX traktuje jednakowo wszystkie białe spacje, więc nawet jeśli spróbujesz podzielić swój ciąg na kilka linii, to najprawdopodobniej nie zadziała i zostanie zwrócony błąd składni. Niestety musimy obecnie po prostu żyć z kilkoma długimi liniami. Jest to jednak dobry powód do tworzenia mniej złożonych konstrukcji.

Moim zdaniem, jedynym powodem dla którego nie chcemy, by zbyt duża część konfiguracji znajdowała się w jednej linii, jest czytelność. Osobiście bardzo polecam liberalne wykorzystanie białych znaków, podziałów wierszy i dołączanych instrukcji w celu zwiększenia czytelności konfiguracji. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie krótkiego zapisu, radzę nie kombinować i zaakceptować istnienie takiego fragmentu. Fakt, że spowoduje on niepotrzebny bałagan nie powinien być powodem do dziwnych modyfikacji, które mogą skutkować mało przewidywalnymi błędami (także w przypadku braku błędu składni).

Z drugiej strony, pamiętając, że linie kończą się znakiem średnika, poniższy zapis jest jak najbardziej prawidłowy (nie ma w nim jednak znaków cudzysłowu):

server_name example.com
 api.example.com
 static.example.com
 # ...
 foo.example.com;

server_name example.foo
 ~^(www\.)example.foo
 ~^(www\.)example.bar;

Zmienne #

Zmienne zaczynają się od znaku $ i są ustawiane automatycznie dla każdego żądania. Możliwość ustawiania zmiennych w czasie wykonywania i sterowania przepływem logicznym jest częścią modułu przepisywania, a nie ogólną cechą NGINX.

Domyślnie nie możemy modyfikować wbudowanych zmiennych, takich jak $host czy $request_uri.

Istnieje kilka dyrektyw, które nie obsługują zmiennych, np. access_log (jest tak naprawdę wyjątkiem, ponieważ może zawierać zmienne z pewnymi ograniczeniami) lub error_log.

Zmienne prawdopodobnie nie mogą być (i nie powinny być, ponieważ są oceniane w czasie wykonywania oraz przetwarzania każdego żądania i raczej kosztowne w porównaniu do zwykłej konfiguracji statycznej) zadeklarowane w dowolnym miejscu, z bardzo nielicznymi wyjątkami:

Aby przypisać wartość do zmiennej, należy użyć dyrektywy set:

set $var "value";

Ciekawa uwaga: jeżeli wartość zmiennej przechodzi na kilka linii, możesz wykorzystać poniższy trik:

set $PKP '';
set $PKP '${PKP}pin-sha256="MHJYVThihUrJcxW6wcqyOISTXIsInsdj3xK8QrZbHec=";'; # current RSA
set $PKP '${PKP}pin-sha256="Y4/Gxyck5JLLnC/zWHtSHfNljuMbOJi6dRQuRJTgYdo=";'; # backup RSA 1

add_header Public-Key-Pins $PKP;

Niestety, NGINX traktuje białe znaki między cudzysłowami dosłownie, więc tak długo, jak zaczniesz każdy nowy wiersz spacją lub znakiem tabulacji, pozostanie on ważny. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zaakceptowanie faktu, że niektóre linie w pliku konfiguracyjnym mogą być znacznie dłuższe niż byś chciał.

Kilka interesujących spostrzeżeń o zmiennych:

Zmienne nie powinny być używane jako makra szablonów, ponieważ są oceniane w czasie wykonywania podczas przetwarzania każdego żądania, więc są raczej kosztowne w porównaniu do zwykłej konfiguracji statycznej.

Używanie zmiennych do przechowywania ciągów statycznych jest również złym pomysłem. Zamiast tego należy użyć makropoleceń i dyrektyw include w celu łatwiejszego generowania konfiguracji. Można to zrobić za pomocą zewnętrznych narzędzi, np. sed + make lub wykorzystać inny popularny mechanizm szablonów.

Dyrektywy, bloki i konteksty #

Instrukcje (opcje konfiguracji) nazywane są dyrektywami. Mamy cztery rodzaje dyrektyw:

Dyrektywy zaczynają się od nazwy, a następnie podają argument lub szereg argumentów oddzielonych spacjami i kończą się znakiem ;. Co więcej, mogą być zorganizowane w grupy zwane blokami lub kontekstami. Zasadniczo kontekst jest dyrektywą blokową, która może zawierać inne dyrektywy w nawiasach klamrowych. Struktura konfiguracji NGINX jest zorganizowana w strukturę drzewiastą, zdefiniowaną przez zestawy nawiasów { oraz }.

Nawiasy klamrowe w rzeczywistości oznaczają nowy kontekst konfiguracji.

Doskonale wyjaśnia to oficjalna dokumentacja:

A simple directive consists of the name and parameters separated by spaces and ends with a semicolon (;). A block directive has the same structure as a simple directive, but instead of the semicolon it ends with a set of additional instructions surrounded by braces ({ and }).

Jeśli dyrektywa jest ważna w wielu zagnieżdżonych zakresach, deklaracja w szerszym kontekście zostanie przekazana do dowolnych kontekstów podrzędnych jako wartości domyślne. Konteksty podrzędne mogą dowolnie zastępować te wartości. Dyrektywy umieszczone w pliku konfiguracyjnym poza jakimikolwiek kontekstami uważa się za istniejące w kontekście globalnym/głównym.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dziwne zachowania związane z niektórymi dyrektywami, np add_header i proxy_*. Więcej informacji znajdziesz we wpisie NGINX: Jak poprawnie obsługiwać nagłówki?.

Dyrektyw można używać tylko w kontekstach, dla których zostały zaprojektowane. NGINX zwróci błąd podczas odczytu pliku konfiguracyjnego z dyrektywami zadeklarowanymi w niewłaściwym kontekście.

Konteksty można nakładać na siebie (poziom dziedziczenia, polecam artykuł Understanding the Nginx Configuration Inheritance Model). Ich struktura wygląda następująco:

Global/Main Context
    |
    |
    +-----» Events Context
    |
    |
    +-----» HTTP Context
    |     |
    |     |
    |     +-----» Server Context
    |     |     |
    |     |     |
    |     |     +-----» Location Context
    |     |
    |     |
    |     +-----» Upstream Context
    |
    |
    +-----» Mail Context

Najważniejsze konteksty opisano poniżej. Będą to te, z którymi będziesz miał do czynienia w przeważającej części:

NGINX zapewnia również inne konteksty (np. używane do mapowania), takie jak:

Zobacz także poniższą grafikę. Przedstawia najważniejsze konteksty w odniesieniu do konfiguracji:

Pliki zewnętrzne #

Dyrektywa include może pojawić się w dowolnym kontekście w celu dołączenia zewnętrznego pliku lub plików pasujących do określonej maski:

include /etc/nginx/proxy.conf;

# or:
include /etc/nginx/conf/*.conf;

Nie można używać własnych zmiennych w dołączanym pliku konfiguracyjnym. Wynika to z faktu, że dołączenia są przetwarzane przed oszacowaniem jakichkolwiek zmiennych. Powinieneś użyć dodatkowego narzędzia, które pozwoli ci wygenerować pliki konfiguracyjne zawierające makra, które następnie zostaną odpowiednio podmienione.

Jednostki miary #

Rozmiary można określić jako:

client_max_body_size 2m;

Przedziały czasowe można określić jako:

proxy_read_timeout 20; # =20s, default

Zaleca się, aby zawsze podawać przyrostek ze względu na jasność i spójność konfiguracji.

Niektóre przedziały czasowe można określić tylko z dokładnością sekundową. Powinieneś także pamiętać o tym, że wiele jednostek można łączyć w jedną wartość, określając je w kolejności od największej do najmniej znaczącej i opcjonalnie oddzielając je spacjami. Na przykład 1h 30m określa ten sam czas co 90m lub 5400s.