NGINX: Analiza awarii za pomocą zrzutów pamięci

01 Dec 2018

best-practices  core-dump  debugging  http  memory  nginx 

Share on:

NGINX jest niewiarygodnie stabilnym programem, jednak czasami może się zdarzyć, że nastąpi niestandardowe zakończenie jego działania (np. naruszenie ochrony pamięci). W takiej sytuacji powinieneś wykorzystać mechanizm zrzucania pamięci, gdy NGINX zwróci nieoczekiwany błąd lub ulegnie awarii.

W przypadku analizy problemów z procesami serwera NGINX pomocne mogą okazać się dodatkowe narzędzia takie jak eBPF, ftrace, perf trace lub strace.

Czym jest zrzut pamięci? #

Zrzut pamięci lub inaczej zrzut rdzenia (ang. core dump) jest migawką pamięci (natychmiastowym obrazem pamięci) procesu w chwili, gdy próbuje on zrobić coś bardzo złego — gdy uległ awarii lub zakończył pracę w nieoczekiwany sposób. Najczęściej taki obszar pamięci jest zapisywany do pliku w celu późniejszej analizy.

Na podstawie takiego zrzutu można podjąć próbę zdiagnozowania przyczyny błędu. Myślę, że jest to dobra praktyka w tego typu sytuacjach. Odpowiednio zebrane pliki i powiązane informacje z wystąpieniem błędu są jednym z pierwszych elementów poprawnej diagnozy.

Debugging Symbols #

Symbole debugowania są niezbędne w przypadku głębszej analizy zrzutów pamięci i pomagają uzyskać dodatkowe informacje, tj. informacje o zmiennych, funkcjach czy strukturach danych.

Włącza się je podczas kompilacji. W tym celu niezbędne jest dołączenie flagi -g oraz parametrów kompilatora tj. -O0:

./configure --with-debug --with-cc-opt='-O0 -g' ...

Jeśli użyjesz -O0 pamiętaj o wyłączeniu -D_FORTIFY_SOURCE=2, jeśli tego nie zrobisz, otrzymasz błąd error: #warning _FORTIFY_SOURCE requires compiling with optimization (-O).

Jeżeli wystąpią błędy podobne do jednego z poniższych:

Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libluajit-5.1.so.2 ...
Reading symbols from /lib64/libcrypt.so.1...(no debugging symbols found) ...

Lub jeśli w czasie korzystania z GDB, przy wywołaniu (gdb) backtrace, otrzymasz błąd podobny do No symbol table info available — w każdym z tych przypadków powinieneś ponownie skompilować biblioteki z opcją kompilatora -g i opcjonalnie z opcją -O0.

W jaki sposób włączyć zrzuty pamięci? #

NGINX dostarcza dwie ważne dyrektywy, które powinny być włączone, jeśli chcesz, aby zrzuty pamięci były zapisywane. Co więcej, aby właściwie obsługiwać zrzuty pamięci, jest tak naprawdę kilka rzeczy do zrobienia.

Przede wszystkim, w głównym pliku konfiguracyjnym, należy ustawić odpowiednie dyrektywy:

# ustawia maksymalny możliwy rozmiar zrzutu dla procesów roboczych:
worker_rlimit_core  500m;
# ustawia maksymalną liczbę otwartych plików dla procesów roboczych:
worker_rlimit_nofile 65535;
# określ katalog roboczy, w którym zostanie zapisany plik zrzutu pamięci:
working_directory   /var/dump/nginx;
# włącz globalne debugowanie (opcjonalnie):
error_log       /var/log/nginx/error.log debug;

Następnie powinieneś ustawić odpowiednie uprawnienia do katalogu ze zrzutem:

# Upewnij się, że katalog /var/dump/nginx ma możliwość zapisu:
chown nginx:nginx /var/dump/nginx
chmod 0770 /var/dump/nginx

Kolejna rzecz to wyłączenie maksymalnego limitu rozmiaru pliku ze zrzutem:

ulimit -c unlimited

# lub:
sh -c "ulimit -c unlimited && exec su $LOGNAME"

Ostatnia z czynności to włączenie core dump’ów dla procesów z ustawionymi setuid i setgid:

# %e.%p.%h.%t - <executable_filename>.<pid>.<hostname>.<unix_time>
echo "/var/dump/nginx/core.%e.%p.%h.%t" | tee /proc/sys/kernel/core_pattern
sysctl -w fs.suid_dumpable=2 && sysctl -p

Analiza zrzutów za pomocą GDB #

Możesz użyć GDB do wyodrębnienia przydatnych informacji o procesach NGINX, tj. dziennik zapisywane do pamięci lub konfigurację uruchomionego procesu.

Jeżeli NGINX zrzuci pamięć do pliku, od razu możesz przejść do jego analizy:

gdb /usr/local/sbin/nginx /usr/local/etc/nginx/nginx.core
(gdb) backtrace full

Zrzut konfiguracji #

Jest to bardzo przydatne, gdy trzeba sprawdzić, która konfiguracja została załadowana i przywrócić poprzednią, jeśli wersja zapisana na dysku została przypadkowo usunięta lub nadpisana.

Zapisz parametry gdb do pliku, np. nginx.gdb:

set $cd = ngx_cycle->config_dump
set $nelts = $cd.nelts
set $elts = (ngx_conf_dump_t*)($cd.elts)
while ($nelts-- > 0)
 set $name = $elts[$nelts]->name.data
 printf "Dumping %s to nginx.conf.running\n", $name
append memory nginx.conf.running \
 $elts[$nelts]->buffer.start $elts[$nelts]->buffer.end
end

ngx_conf_t jest rodzajem struktury używanej podczas parsowania konfiguracji przez proces główny i oczywiście nie można uzyskać do niej dostępu po zakończeniu takiej analizy. Do wyciągnięcia konfiguracji z uruchomionego procesu należy użyć ngx_conf_dump_t.

Uruchom debugger w trybie wsadowym:

gdb -p $(pgrep -f "nginx: master") -batch -x nginx.gdb

Zrzut został zapisany do pliku nginx.conf.running. Od teraz możesz go przejrzeć:

less nginx.conf.running

Poniżej znajduje się alternatywne rozwiązanie:

define dump_config
 set $cd = ngx_cycle->config_dump
 set $nelts = $cd.nelts
 set $elts = (ngx_conf_dump_t*)($cd.elts)
 while ($nelts-- > 0)
  set $name = $elts[$nelts]->name.data
  printf "Dumping %s to nginx.conf.running\n", $name
 append memory nginx.conf.running \
  $elts[$nelts]->buffer.start $elts[$nelts]->buffer.end
 end
end
document dump_config
 Dump NGINX configuration.
end

# Run gdb in a batch mode:
gdb -p $(pgrep -f "nginx: master") -iex "source nginx.gdb" -ex "dump_config" --batch

# And open NGINX config:
less nginx.conf.running

Wyciąganie logów zapisywanych do pamięci #

Aby móc wyciągnąć dane zapisywane przez dyrektywę error_log należy ustawić dla niej odpowiednie parametry:

error_log memory:64m debug;

Następnie:

define dump_debug_log
 set $log = ngx_cycle->log
 while ($log != 0) && ($log->writer != ngx_log_memory_writer)
  set $log = $log->next
 end
 if ($log->wdata != 0)
  set $buf = (ngx_log_memory_buf_t *) $log->wdata
  dump memory debug_mem.log $buf->start $buf->end
 end
end
document dump_debug_log
 Dump in memory debug log.
end

# Run gdb in a batch mode:
gdb -p $(pgrep -f "nginx: master") -iex "source nginx.gdb" -ex "dump_debug_log" --batch

# truncate the file:
sed -i 's/[[:space:]]*$//' debug_mem.log

# And open NGINX debug log:
less debug_mem.log

Socket leaks #

Wycieki z gniazd (ang. socket leaks) zazwyczaj są definiowane jako błędny warunek programu, w przypadku próby alokacji większej ilości zasobów, niż faktycznie potrzebuje.

Występowanie wycieków zasobów może spowodować wygenerowanie następujących alertów w dzienniku błędów:

2015/12/10 01:36:39 [alert] 27263#27263: *241 open socket #71 left in connection 56
2015/12/10 01:36:39 [alert] 27263#27263: *242 open socket #73 left in connection 61

Oficjalna dokumentacja opisuje to w ten sposób:

This directive is used for debugging. When internal error is detected, e.g. the leak of sockets on restart of working processes, enabling debug_points leads to a core file creation (abort) or to stopping of a process (stop) for further analysis using a system debugger. [...] This will result in abort() call once NGINX detects leak and core dump.

W celu analizy tego błędu należy aktywować punkty debugowania (ang. break points) w głównym kontekście pliku konfiguracyjnego:

debug_points abort;

Powyższa wartość przerywa punkt debugowania i generuje plik zrzutu pamięci, gdy wystąpi błąd.

Wyłączenie zewnętrznych modułów powinno być pierwszą próbą rozwiązania tego problemu.

Takie błędy możemy także zrzucać za pomocą GDB:

set $c = &ngx_cycle->connections[456]
p $c->log->connection
p *$c
set $r = (ngx_http_request_t *) $c->data
p *$r

p $c->log->connection wyświetli wartość połączenia (tutaj 456), dla którego wystąpił błąd, np. […] left in connection 456. Dzięki temu możliwe będzie przefiltrowanie pliku z dziennikiem:

fgrep ' *12345678 ' /var/log/nginx/error_log;

Na koniec, spójrz na świetne wyjaśnienia powyższego problemu: